Fv 32 Gimlevegen – Augestadvegen

Et omfattende og krevende prosjekt!

Oppdragssum: 120 mill.
Tidsrom: Januar 2017 – November 2018
Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Arbeidenes art og omfang
Kontraktsarbeidene ligger på fv32 mellom Gimlevegen og Augestadvegen, med hovedvekt
på strekningen Gimlevegen – Dr. Munksgate, opsjon på Snarvegen og Hovengarundkjøringene.
Beliggende i nærheten av Porsgrunn sentrum.

Dette kontraktarbeidet består blant annet av:
Bygging av ca. 600 meter ny fylkesveg på strekningen Gimlevegen – Dr. Munksgate
Bygging av nye gang- og sykkelveger
Ny rundkjøring i kryss fv32 / Gimlevegen
Ny rundkjøring i kryss fv32 / Dr. Munksgate.
Ny vegbelysning for ca. 620 m ny fylkesveg, to rundkjøringer, Kammerherrebrua og Gimlevegen.
Ny belysning langs gang- og sykkelveger
Effektbelysning under jernbaneundergang ved Slottsbrugate
Elektro og SRO i tunnel.
SRO (Styring/Registrering/Overvåkning) i dagsone.
Flytting av kabler og ledninger som er nødvendig for anleggets fremføring
Omleggingsarbeider av eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg.
Nylegging av OV-system for nytt anlegg og tilpasning av eksisterende, inkludert en flomveg.
Bygging av nye Lilleelvbrua. Komplisert utførelse med vanskelige grunnforhold. Fundamentering med HP friksjonspeler. Tett opp mot jernbane i drift.
Bygging av nye Kammerherrebrua
Støyskjermer
4 eiketrær som skal særskilt behandles
Beplantning
Bygging av nytt teknisk bygg
Bygging av såpevannstank for Hovengatunnelen